TITULARITAT DEL LLOC WEB

El lloc web https://fiese.org, d’ara endavant «lloc web» és titularitat de la Fundación IESE (FIESE), amb seu al carrer d’Arnús i de Garí, 3 08034 Barcelona, amb CIF número G- 59402727 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 492. Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns al correu electrònic info@fiese.org.

Usuaris

L’accés i/o ús al lloc web Fundación IESE atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Ús del lloc web

Tots els continguts inclosos a la Web de la Fundación IESE (incloent sense exclusió l’arquitectura de navegació, bases de dades, serveis, gràfics, vídeos i altres continguts i/o estímuls sensorials que conformen la Web), d’ara endavant «els continguts», pertanyen a la Fundación IESE i/o a tercers que li han cedit els seus drets. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Fundación IESE ofereix a través del seu lloc web de conformitat amb les presents Condicions Generals d’Ús i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

En qualsevol cas, la Fundación IESE no serà responsable dels usos fraudulents realitzats pels usuaris dels continguts del lloc web.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesos a ella tots els usuaris que utilitzin aquesta Web.

Propietat industrial i intel·lectual

L’USUARI reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines Web que conformen el lloc web [‘‏look and feel‏’‏, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines Web]) pertanyen a la Fundación IESE i/o a tercers que li han cedit els seus drets. A tals efectes, s’entendrà com a lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui íntegrament o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits en el lloc web o en les pàgines que el conformen exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per l’USUARI, sempre que, en tot cas, s’indiqui el seu origen i/o el seu autor i que, en el seu cas, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial de la Fundación IESE o els seus titulars.

En cap cas l’accés al lloc web implica cap mena de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per la Fundación IESE i/o el tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva reproducció total o parcial, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web, les seves pàgines i/o dels continguts que en elles s’incorporen. Aquestes conductes podran donar lloc a l’exercici de quantes accions judicials o extrajudicials li poguessin correspondre a la Fundación IESE en l’exercici dels seus drets.

Fundación IESE i totes les denominacions que incloguin IESE o FIESE són marques registrades, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Fundación IESE no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat dels llocs web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat que s’hagin adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La Fundación IESE no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts, informacions, articles, opinions, ofertes i similars d’aquesta pàgina Web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres llocs web, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús d’aquesta.

La Fundación IESE no garanteix el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra pàgina Web. En conseqüència, la Fundación IESE queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l’incorrecte funcionament o interrupcions de les nostres pàgines Web.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots o programari que alteri el normal funcionament de les nostres pàgines Web.

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de les nostres pàgines Web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre les pàgines Web es derivi, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pels nostres portals, obligant-se a mantenir indemne a la Fundación IESE per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús dels nostres portals i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en aquestes, i per tant, les accepta íntegra i expressament.

L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina Web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.

Enllaços

En el cas que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, la Fundación IESE no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas la Fundación IESE assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

L’USUARI podrà realitzar enllaços o hipervincles al lloc web de la Fundación IESE sempre que compleixi amb els següents criteris i faci un ús dels mateixos conforme a les presents Condicions Generals d’Ús i a les lleis aplicables. El lloc web o servei que enllaci amb el lloc web de la Fundación IESE:

a) S’autoritza l’enllaç a totes les pàgines lliures de registre de la Fundación IESE.

b) L’ús de l’enllaç no suposa, ni ha de donar lloc a confusió, que la Fundación IESE recolza els productes, serveis, lloc web o persona titular de la pàgina Web.

c) No ha de falsejar, desvirtuar o alterar la veritable relació, en el cas que existís, amb la Fundación IESE o presentar informació incorrecta sobre la Fundación IESE.

d) El lloc web no infringirà cap dret de propietat intel·lectual i/o de qualsevol altre tipus o incomplirà qualsevol disposició que dicti la legislació vigent.

e) El lloc o els serveis o productes no tindran un contingut que sigui contrari a la moral i l’ordre públic o pogués resultar difamatori, il·legal, obscè o ofensiu.

La Fundación IESE es reserva totes els drets que ostenti en la defensa dels seus interessos davant l’incompliment dels anteriors termes i condicions d’ús, i de manera particular, podrà requerir l’eliminació de l’enllaç.

Galetes

Pot obtenir informació sobre les cookies a la web de la Fundación IESE a la nostra política de cookies

Política de privacitat RGPD

Pot obtenir informació sobre la nostra política de privacitat a la web de la Fundación IESE a la nostra política de privacitat

Dret d‏’‏exclusió

La Fundación IESE es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Modificació de les presentes condicions i duració

La Fundación IESE podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Legislació aplicable y jurisdicció

La relació entre la Fundación IESE i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i per a la solució de qualsevol controvèrsia totes dues parts se sotmeten a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, a qui se li encomana la designació de l’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge. Per al cas que l’arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, o per a l’execució del laude arbitral, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa del seu propi fur si un altre els correspongués, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.