A la Fundación IESE (d’ara endavant, la FIESE) ens preocupem per la confidencialitat i la seguretat de tots els nostres usuaris. Per això, assumim el compromís de garantir la teva privacitat en tot moment i de no recaptar informació que no resulti estrictament necessària.

La nostra Política de Privacitat regula com gestionem les dades personals de tots els usuaris que accedeixen o es posen en contacte amb la FIESE a través de la nostra pàgina web. Tot això, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, recollida, a nivell europeu, en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD), i, a nivell intern espanyol, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

A continuació, detallem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que tractem, responent a les següents qüestions:

Qui tracta les meves dades?

FUNDACIÓN IESE (G-59402727)

C/d’Arnús i de Garí 3 

08034 Barcelona

info@fiese.org

Amb quina finalitat es tracten les meves dades i quina és la base que legitima el seu tractament?

Totes les dades personals que sol·licitem des de la FIESE són necessàries per a la gestió adequada de la nostra activitat. El fet de no facilitar-les pot suposar que ens sigui impossible contactar amb tu o gestionar la sol·licitud que has demanat. La FIESE es reserva la facultat de no respondre o no tramitar sol·licituds que no incloguin les dades personals que et siguin sol·licitades. El subministrament directe de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys.

A aquest efecte, garanteixes la veracitat de les dades personals proporcionades a la FIESE a través de la web, podent sol·licitar-te periòdicament que revisis i actualitzis les dades personals que conservem sobre tu.

En els següents apartats descrivim les diferents finalitats amb les quals es tracten les teves dades personals a la FIESE i les bases que en legitimen el tractament:

FORMULARI DE REGISTRE PER A REALITZAR DONACIONS

Finalitat: formalitzar la teva alta com a donant.

Legitimació: la relació precontractual o contractual que pugui existir entre tu i la FIESE.

Quant temps conserva la FIESE les meves dades?

El termini de conservació de les teves dades personals es fixa en funció de la durada de la teva relació amb la FIESE i dels períodes legalment establerts.

En concret, conservarem les teves dades fins que deixin de ser necessàries per al fi indicat o fins que finalitzi el termini requerit per al compliment d’una obligació legal que exigeixi la seva conservació posterior.

Quan finalitzi la teva relació amb la FIESE, procedirem a eliminar les teves dades personals en el moment en què hàgim gestionat totes les accions necessàries per a donar per conclosa qualsevol obligació derivada d’aquesta relació.

Quins són els meus drets i com puc exercir-los?

Dret d‏’‏accés

Pots sol·licitar-nos que et confirmem si a la FIESE estem tractant les teves dades personals i, en tal cas, tens dret a accedir a les teves dades i a determinada informació prevista legalment.

Dret de rectificació

Tens dret a sol·licitar la rectificació de les teves dades quan siguin inexactes o incompletes.

Dret de supressió

Pots sol·licitar la supressió de les teves dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

Dret de limitació del tractament

En determinades circumstàncies, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades. En aquests casos, només podrem tractar-les, amb excepció de la seva conservació, sota el teu consentiment o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions; per a la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic important a nivell nacional o comunitari.

Dret de portabilitat de les dades

En determinades circumstàncies, tindràs dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin i que hagis facilitat a la FIESE i a transmetre’ls directament a un nou responsable del tractament.

Dret d‏’‏oposició

Podràs oposar-te al tractament de les teves dades. En aquest cas, la FIESE deixarà de tractar-les, tret que acreditem motius legítims imperiosos per al seu tractament que prevalguin sobre els teus propis interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Altres drets reconeguts per la normativa vigent

Pots exercir els teus drets dirigint un escrit (acompanyat d’una acreditació identificativa) a FIESE: per correu electrònic a l’adreça info@fiese.org o per correu postal a: Camino Cerro del Águila, 3 28023 Madrid (España).

També tens dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si, per part nostra, no es dona curs a la teva sol·licitud en el termini màxim d’un mes des que l’hagis presentat. Així mateix, si desitges obtenir més informació sobre els teus drets en matèria de protecció de dades personals, pots dirigir-te a:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Carrer Jorge Juan, 6

28001 Madrid (Espanya)

www.aepd.es

Pot la FIESE cedir les meves dades a tercers?

La FIESE pot cedir les dades personals que ens has proporcionat a terceres parts, si existeix una obligació específica per a fer-ho. Si es dona el cas, hem de transmetre aquesta informació a les autoritats públiques, amb la finalitat de donar compliment als seus requeriments i a la normativa aplicable.

Així mateix, si comptéssim amb prestadors de serveis amb accés a les teves dades personals per al compliment de les finalitats del tractament indicades i, per a això, fora necessari realitzar transferències internacionals de dades, prendrem les mesures oportunes per a complir amb el que es preveu en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Com es garanteix la seguretat de les meves dades a la FIESE?

A la FIESE comptem amb polítiques i mesures tècniques i organitzatives adequades per a salvaguardar i protegir les teves dades personals contra accions no desitjades, com l’accés il·legal o no autoritzat, la pèrdua o la destrucció accidental, els danys, i l’ús i la divulgació il·legal o no autoritzada.

A més, prenem totes les precaucions raonables per a garantir que els empleats de la FIESE que tenen accés a les teves dades personals han rebut la formació necessària per a tractar-les amb la precaució adequada.

Puc actualitzar les meves dades?

Quan es produeixi alguna modificació en les teves dades personals, et preguem que ens ho comuniquis al més aviat possible per a mantenir la nostra base de dades actualitzada. En cas contrari, no podrem respondre de la veracitat d’aquests.

No ens fem responsables de la Política de Privacitat respecte de les dades personals que puguis facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en el nostre lloc web.

Aquesta Política de Privacitat pot ser modificada per a adaptar-la als canvis que es produeixin en el nostre lloc web, així com conseqüència de modificacions legislatives o jurisprudencials que vagin apareixent, per la qual cosa és necessari que tornis a llegir-la cada vegada que ens facilitis les teves dades a través d’aquest lloc web.

Data de l’última revisió de la Política de Privacitat: 31/5/2021.

Més informació i contacte

Si tens dubtes sobre el tractament de les teves dades personals a la FIESE, pots dirigir-te per correu electrònic a l’adreça info@fiese.org o, per escrit, a la següent adreça postal: Camino Cerro del Águila, 3 28023 Madrid (España).